Общи условия

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между фирма АРТЕФАКТИ ЕООД, гр. София, ул. Будапеща № 23, ЕИК 203377631, наричано по-долу АРТЕФАКТИ, и клиентите на електронния магазин ARTEFAKTI.EU.
Общи положения
 • Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които АРТЕФАКТИ предоставя стоки/услуги на потребителите/клиентите си, посредством интернет магазина ARTEFAKTI.EU. Тези условия обвързват всички потребители, които са заредили страницата.
 • Идентифициране на потребителя/клиента, с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на ARTEFAKTI.EU, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
 • След кликане на бутона "купи", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се във виртуалната количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
 • При липса на складова наличност от заявеният продукт, в рамките на работната седмица АРТЕФАКТИ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й, чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите или заместваща поръчка.
 • Договорният език е български или английски, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове, Евро или щатски долари. Всички цени са крайни и освободени от ДДС съгласно чл.113 ал.9 от ЗДДС.
 • Всички снимки на продуктите са примерни. Поради естеството на ръчната изработка, са възможни малки разлики във всеки продукт предоставен от АРТЕФАКТИ.
Доставка
 • АРТЕФАКТИ изпраща потвърдената поръчка в срок до седем работни дни, от датата на потвърждението.
 • Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреда/загуба на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, АРТЕФАКТИ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. АРТЕФАКТИ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 • Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на АРТЕФАКТИ. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, АРТЕФАКТИ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите, когато от АРТЕФАКТИ са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, АРТЕФАКТИ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема пратката на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, АРТЕФАКТИ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
Гаранционни срокове
 • Гаранционният срок за всички продукти на ARTEFAKTI.EU е 6 месеца. Транспортните разходи до магазин ARTEFAKTI са за сметка на клиента. Всички метални части на предлаганите от ARTEFAKTI.EU продукти са сребърни, с проба 925. Имайте предвид, че среброто патинира. Възможна е появата на бледо жълти до тъмно кафяви и черни петна по повърхността на сребърните части. Ние сме взели всички мерки процесът на патиниране да бъде забавен. Въпреки това, предвид естеството на среброто, процесът на патиниране е неизбежен. Повърхността на сребърните части е инхибирана, въпреки това промяна в цвета ще настъпи в зависимост от употребата и начина на съхранение - от 2 месеца до 2 години. Черните метални части също са сребърни с проба 925. Повърхностата обработка на черните метални части е вид патина (суфидация), която е естествена за среброто. Сулфидацията се изтрива механично и особено по високите(изпъкналите) части, които по-често имат контакт с други предмети. Процесът на изтриване може да започне веднага със започване на употребата. Трайността на покритието варира от няколко седмици, до няколко месеца или години.
Цени
 • Крайните цени на поръчка са сбор от цените на поръчаните продукти и цената на избраният вид доставка. Крайните цени, посочени в поръчката включват опаковане и транспортиране на продуктите до избраният от клиента адрес. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Европейския съюз, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.
Права и задължения на потребителя/клиента
 • Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 • Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице, чрез използване на потребителското си име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява АРТЕФАКТИ за всеки случай на неправомерен достъп, чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 • Потребителят/клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си, според избрания от него метод на плащане.
 • Всеки потребител, независимо дали е клиент на АРТЕФАКТИ се задължава при ползване на услугите:
 • • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
 • • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони и интернет етиката при ползване на предоставяните от ARTEFAKTI.EU услуги
 • • да не извършва злоумишлени действия
 • • да обезщети АРТЕФАКТИ и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски хонорари, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, в нарушение на закона и настоящите Общи условия
 • Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.
Права и задължения на АРТЕФАКТИ
 • АРТЕФАКТИ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на ARTEFAKTI.EU.
 • АРТЕФАКТИ има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на АРТЕФАКТИ да прекрати или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.
 • АРТЕФАКТИ след получаване на плащането, се задължава да достави в срок заявените продуктити.
 • АРТЕФАКТИ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
 • Информацията по предходния член може да бъде използвана от АРТЕФАКТИ, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя/клиента, изпратено на следния e-mail адрес shop@artefakti.eu. АРТЕФАКТИ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги.
 • АРТЕФАКТИ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които АРТЕФАКТИ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на АРТЕФАКТИ.
 • АРТЕФАКТИ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя/клиента и позволяват възстановяване на информация за потребителя/клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва, записва и други.
Лични данни
 • АРТЕФАКТИ ЕООД е вписан в ''регистъра на администратори на лични данни и водени от тях регистри с идентификационен номер 425642. АРТЕФАКТИ гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. АРТЕФАКТИ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за покупка, като това задължение отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, АРТЕФАКТИ може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени е Общите условия.
 • АРТЕФАКТИ се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват такава информация.
Изменения
 • Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от АРТЕФАКТИ, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. АРТЕФАКТИ се задължава да уведоми потребителя/клиента за промените в Общите условия, като на видно място в интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако потребителя/клиента не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителя/клиента заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то АРТЕФАКТИ има право веднага да прекрати предоставянето на услугите на потребителя/клиента.
Терминология
 • Под “потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата ARTEFAKTI.EU на своя компютър.
 • Под “поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
 • Интернет магазина ARTEFAKTI.EU е собственост на АРТЕФАКТИ ЕООД .
 • Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на АРТЕФАКТИ ЕООД, съобразно българското законодателство.